Święty Krzysztofie módl się za nami.

Święty Krzysztof, męczennik
Święty Krzysztof

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co „niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie Święty odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co również potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw. św. Krzysztofa.
Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na podstawie imienia „niosący Chrystusa” stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał – zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: „Kto jesteś, Dziecię?” Otrzymał odpowiedź: „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską.

Święty Krzysztof jest patronem kierowców dlatego w jego święto poświęca się pojazdy, prosząc Pana Boga, za pośrednictwem św. Krzysztofa, o Boże błogosławieństwo i szczęśliwą jazdę.

Zapraszamy do Jodłówki w czasie wakacyjnych podróży.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.
Tutaj u boku Matki Bożej możemy odnaleźć pokój wewnętrzny a wśród pięknej przyrody, zapachu lip i brzęku pszczół także i odpoczynek fizyczny. 
Park pielgrzyma z grillem, huśtawkami, zjeżdżalnia dla dzieci i piłkami czekają na pielgrzymów.
                                Zapraszamy.

DSC_0561

DSC_0021

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 Stosownie do „ Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” jako  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce 307 ;  37-560 Pruchnik ogłasza otwarty przetarg będący przedmiotem zamówienia :

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie robót  budowlanych w ramach zadania pn: „Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce 307

 1. Zakres prac:
  W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien – wykonać dla budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce 307,  prace termomodernizacyjne wynikające z opracowanego „Audytu energetycznego budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłowce 307”  , na  przegrodach zewnętrznych budynku, zmianę  źródła ogrzewania z wykorzystaniem kotła gazowego kondensacyjnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, oraz modernizację instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze-woda.
 2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje :
  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych – metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grafitowego  EPS 032 Fasada o współczynniku przewodności h = 0,032 [W/m*K] i grubości 14 [cm] ,  wraz z tynkiem cienkowarstwowym. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu 0,204/0,170 [W/m2*K] . Powierzchnia – 367,27 m2
  2. Ocieplenie ścian fundamentowych – metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grafitowego  EPS 032 Fasada o współczynniku przewodności h = 0,032 [W/m*K] i grubości 14 [cm] ,  wraz z tynkiem cienkowarstwowym. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu 0,202/0,199/0,178 [W/m2*K] – spełnia wymagania izolacyjności wg WT od 2021r.Powierzchnia – 86,10 m2
 1. Modernizacja kotłowni– wymiana kotłów opalnych węglem na  kotły  gazowe kondensacyjne . Zakres robót wybranego wariantu obejmuje:
  –  demontaż istniejących kotła węglowego  o mocy 40 kW wraz z osprzętem  – kpl 1
  –  montaż nowego kotła  gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem o mocy 35 [kW] – kpl 1
  – montaż sprzęgła hydraulicznego – kpl 1
  –  montaż układu uzdatniania wody dla kotłowni i instalacji c.o – kpl 1
  –  montaż  układu pompowo-mieszającego c.o – kpl 1
  – montaż układu pompowego ładującego zasobnik c.w.u – kpl 1
  –  wykonanie instalacji przyłączeniowej  – kpl 1
  –  wykonanie  izolacji termicznej rurociągów  – kpl 1
  Uzyskana sprawność systemu grzewczego po modernizacji – 0,81. Parametry pracy instalacji po modernizacji – 70/55*C. Moc grzewcza = 35 [kW]
 2. Montaż pompy ciepła  dla potrzeb c.w.u  –  w zakresie:
  – montaż wewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda o mocy 2,5 [kW]  z zestawem przyłącznym i armaturą – 1 kpl
  – montaż podgrzewacza ciepłej wody o poj 300 litr , z zestawem przyłącznym – kpl 1
  – montaż osprzętu i armatury  – kpl 1

Moc grzewcza = 2,5 [kW]

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – w zakresie :
  – demontaż term elektrycznych : 60 [litr] – 1 szt, 50 [litr] – 2 szt, oraz termy gazowej – 1 szt
  – demontaż armatury i osprzętu punktów rozbioru c.w.u  – 1 kpl
  – montaż pompy ładującej zasobnik c.w.u oraz pompy cyrkulacyjnej wraz z osprzętem – 2 szt
  – montaż rurociągów miedzianych o Dn 15-32 mm , wraz z izolacją termiczną  – 119,8 mb
  – montaż osprzętu i armatury (zawory, fitry, itp) – 1 kpl

Ilość punktów czerpalnych – 3 szt 

 1. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 66 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
 1. Termin realizacji umowy :
  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31 października 2017 roku.
 1. Warunki udziału w postępowaniu :
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  –  posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonywali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną  robotę budowlaną na obiektach o podobnej wielkości udokumentowane protokołem odbioru
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia, tj.:
  –  dysponowania co najmniej jedną osobą – posiadającą przygotowanie zawodowe do
  wykonywania samodzielnych funkcji Kierownika Budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  – dysponują sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, np.: dźwigi, rusztowania.
  – znajdują się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają środki finansowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

Spełnienie powyższych warunków wykonawca – potwierdza pisemnie na złożonym oświadczeniu

 1. Sposób przygotowania oferty :

–  każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę z ceną ryczałtową.

– cena ryczałtowa za realizację całości przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych polskich.

– cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

– wykonawca w ofercie określa czasokres udzielenia gwarancji.

Termin składania ofert na piśmie do 10 lipca 2017 r.