OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 28.06.2017 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 

Stosownie do „ Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” jako  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce 307 ;  37-560 Pruchnik ogłasza otwarty przetarg będący przedmiotem zamówienia :

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie robót  budowlanych w ramach zadania pn: „Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce 307

 1. Zakres prac:
  W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien – wykonać dla budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce 307,  prace termomodernizacyjne wynikające z opracowanego „Audytu energetycznego budynku administracyjno-mieszkalnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłowce 307”  , na  przegrodach zewnętrznych budynku, zmianę  źródła ogrzewania z wykorzystaniem kotła gazowego kondensacyjnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, oraz modernizację instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze-woda.
 2. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje :
  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych – metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grafitowego  EPS 032 Fasada o współczynniku przewodności h = 0,032 [W/m*K] i grubości 14 [cm] ,  wraz z tynkiem cienkowarstwowym. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu 0,204/0,170 [W/m2*K] . Powierzchnia – 367,27 m2
  2. Ocieplenie ścian fundamentowych – metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grafitowego  EPS 032 Fasada o współczynniku przewodności h = 0,032 [W/m*K] i grubości 14 [cm] ,  wraz z tynkiem cienkowarstwowym. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu 0,202/0,199/0,178 [W/m2*K] – spełnia wymagania izolacyjności wg WT od 2021r.Powierzchnia – 86,10 m2
  3. Wymiana stolarki okiennej :
   a)
   okien  – drewnianych jednoramowych na okna wykonane z PCV,  5-cio komorowe z szybą zespoloną niskoemisyjną o współczynniku przenikania : 1,3  [W/m2*K] – szt 11 o pow 10,31 m2
   b) okien  – drewnianych jednoramowych na okna fasadowe  systemu ALUPROFI ,  z szybą zespoloną niskoemisyjną antywłamaniową o współczynniku przenikania  1,4 [W/m2*K] – szt 1 o pow 2,73 m2

Razem powierzchnia -13,04 [m2]

 1. Wymiana stolarki drzwiowej :
  a)  drzwi zewnętrznych drewnianych klepkowych na drzwi : drewniane wzmocnione  z ociepleniem o współczynniku przenikania  1,3 [W/m2*K] – szt 2 o pow 4,1 [m2]
  b) drzwi zewnętrznych drewnianych klepkowych na drzwi :    systemu ALUPROFI ,  z szybą zespoloną niskoemisyjną antywłamaniową o współczynniku przenikania  1,3 [W/m2*K]  – szt 1 o pow 2,93 [m2]
  c) drzwi drewnianych balkonowych na drzwi : wykonane z pcv z szybą zespoloną niskoemisyjną o współczynniku przenikania  1,3 [W/m2*K]  – szt 1 o pow 1,89 [m2]
  d) drzwi wewnętrznych drewnianych mieszkaniowych ( oddzielających pom. ogrzewane od nieogrzewanych) na drzwi :  drewniane  z ociepleniem o współczynniku przenikania  1,3 [W/m2*K]–  szt 2 o pow 4,1 [m2]

Razem powierzchnia  –  13,03 m2

 1. Modernizacja kotłowni– wymiana kotłów opalnych węglem na  kotły  gazowe kondensacyjne . Zakres robót wybranego wariantu obejmuje:
  –  demontaż istniejących kotła węglowego  o mocy 40 kW wraz z osprzętem  – kpl 1
  –  montaż nowego kotła  gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem o mocy 35 [kW] – kpl 1
  – montaż sprzęgła hydraulicznego – kpl 1
  –  montaż układu uzdatniania wody dla kotłowni i instalacji c.o – kpl 1
  –  montaż  układu pompowo-mieszającego c.o – kpl 1
  – montaż układu pompowego ładującego zasobnik c.w.u – kpl 1
  –  wykonanie instalacji przyłączeniowej  – kpl 1
  –  wykonanie  izolacji termicznej rurociągów  – kpl 1
  Uzyskana sprawność systemu grzewczego po modernizacji – 0,81. Parametry pracy instalacji po modernizacji – 70/55*C. Moc grzewcza = 35 [kW]
 2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – w zakresie :
  – demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o Dn 10 – 50 mm   – 252,5 mb
  – demontaż  grzejników oraz armatury – 22 kpl
  – montaż rurociągów miedzianych Dn-15 – 28 mm, wraz z osprzętem – 252,5 mb
  – montaż grzejników stalowych typu C11, C22, C33, łazienkowe  – szt 34
  – montaż zestawów termostatycznych – kpl 25
  – montaż osprzętu : zawory, odpowietrzniki automatyczne, trójniki itp – kpl 1
  – montaż izolacji termicznej rurociągów – 256 mb

Ilość punków grzejnych – 34

 1. Montaż pompy ciepła  dla potrzeb c.w.u  –  w zakresie:
  – montaż wewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda o mocy 2,5 [kW]  z zestawem przyłącznym i armaturą – 1 kpl
  – montaż podgrzewacza ciepłej wody o poj 300 litr , z zestawem przyłącznym – kpl 1
  – montaż osprzętu i armatury  – kpl 1

Moc grzewcza = 2,5 [kW]

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – w zakresie :
  – demontaż term elektrycznych : 60 [litr] – 1 szt, 50 [litr] – 2 szt, oraz termy gazowej – 1 szt
  – demontaż armatury i osprzętu punktów rozbioru c.w.u  – 1 kpl
  – montaż pompy ładującej zasobnik c.w.u oraz pompy cyrkulacyjnej wraz z osprzętem – 2 szt
  – montaż rurociągów miedzianych o Dn 15-32 mm , wraz z izolacją termiczną  – 119,8 mb
  – montaż osprzętu i armatury (zawory, fitry, itp) – 1 kpl

Ilość punktów czerpalnych – 3 szt

 Wymagany okres gwarancji: co najmniej 66 miesięcy od daty odbioru końcowego.

 Termin realizacji umowy :

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31 października 2017 roku.
 1. Warunki udziału w postępowaniu :
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  –  posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonywali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną  robotę budowlaną na obiektach o podobnej wielkości udokumentowane protokołem odbioru
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia, tj.:
  –  dysponowania co najmniej jedną osobą – posiadającą przygotowanie zawodowe do
  wykonywania samodzielnych funkcji Kierownika Budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  – dysponują sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, np.: dźwigi, rusztowania.
  – znajdują się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają środki finansowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

Spełnienie powyższych warunków wykonawca – potwierdza pisemnie na złożonym oświadczeniu

 1. Sposób przygotowania oferty :

–  każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę z ceną ryczałtową.

– cena ryczałtowa za realizację całości przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych polskich.

– cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

– wykonawca w ofercie określa czasokres udzielenia gwarancji

 1. Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane składaniem oferty bądź uzyskaniem precyzyjnych informacji winny skontaktować się z kancelarią parafialną telefon  16 628 83 06

Termin składania ofert do 10 lipca 2017 r. w kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.