OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Stosownie do „ Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” jako  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce 307 ;  37-560 Pruchnik ogłasza otwarty przetarg będący przedmiotem zamówienia :

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie robót  budowlanych w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynku „Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej” przy Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce.

Zakres prac:
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien – wykonać dla  budynku „Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej” przy Parafii Rzymskokatolickiej w Jodłówce,  prace termomodernizacyjne wynikające z opracowanego „Audytu energetycznego budynku „ Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej ” przy Parafii  Rzymskokatolickiej w Jodłówce 307, na  przegrodach zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku, zmianę  źródła ogrzewania z wykorzystaniem kotła gazowego kondensacyjnego wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania oraz montażem instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze-woda.

 1. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje :
  1. Docieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych – metodą mokrą lekką z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu grafitowego  EPS 032 Fasada o współczynniku przewodności ʎ = 0,032 [W/m*K] i grubości 14 [cm] ,  wraz z tynkiem cienkowarstwowym. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu 0,20 [W/m2*K]. Powierzchnia – 129,60 m2
  2. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem –  z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu EPS – 100-036  o współczynniku przewodności ʎ = 0,036 [W/m*K] oraz  grubości 22 [cm]. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu 0,15 [W/m2*K]. Powierzchnia – 69,73 m2
  3. Docieplenie podłogi na gruncie – z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu EPS – 100-036 o współczynniku przewodności h = 0,036 [W/m*K] oraz  grubości 4 [cm]. Uzyskany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu : 0,27 [W/m2*K] dla posadzki drewnianej oraz 0,28 [W/m2*K] dla posadzki z lastryko. Powierzchnia – 63,81 m2
  4. Wymiana stolarki okiennej – okien drewnianych jednoramowych z pojedynczym oszkleniem na okna wykonane z PCV,  5-cio komorowe z szybą zespoloną niskoemisyjną o współczynniku przenikania 1,4  [W/ m2K] – szt 2.  Powierzchnia -2,29 [m2]
  5. Wymiana stolarki drzwiowej   –  drzwi zewnętrznych  : drewnianych klepkowych z przeszkleniem na drzwi drewniane klejone warstwowo wzmocnione z ociepleniem  o współczynniku przenikania 1,3 [ m2K/W] – szt 1. Powierzchnia  –  2,05 m2
  6. Modernizacja systemu grzewczego :
   Zakres usprawnienia obejmuje :
   a) demontaż pieców ceramicznych (kaflowych) – szt 3
   b) wykonanie kotłowni gazowej kondensacyjnej w zakresie:
   montaż kotła kondensacyjnego typu Cerapur Smart ZSB 14-5C. o mocy 14 [kW] – kpl 1
   • montaż stacji uzdatniania wody – kpl 1
   • montaż sprzęgła hydraulicznego – szt 1
   • wykonanie instalacji przyłączeniowej  – kpl 1
   • wykonanie  izolacji termicznej rurociągów  – kpl 1
   • montaż osprzętu i armatury – kpl 1
   c) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie :
   • montaż grzejników stalowych typu : C11, C22, C33, łazienkowego  – szt 6
   • montaż zestawów termostatycznych – kpl 6
   • montaż osprzętu : zawory, odpowietrzniki automatyczne, trójniki itp – kpl 1
   • montaż rurociągów miedzianych Dn-15 – 28 mm – 57 mb
   • montaż izolacji termicznej rurociągów – 57 mb
   Parametry pracy instalacji po modernizacji – 70/55*C
   Uzyskana sprawność systemu grzewczego po modernizacji – 0,82.

Moc grzewcza – 14 [kW]

 1. Montaż pompy ciepła  dla potrzeb c.w.u 
  Zakres prac obejmuje :
  – montaż pompy ciepła powietrze-woda typu PCWU-200ek-18 z zintegrowanym podgrzewaczem o pojemności 200 [litr] z zestawem przyłącznym.
  – montaż osprzętu i armatury  – kpl 1
  –  przyłączenie istniejącej instalacji c.w.u do pompy ciepła

Moc grzewcza = 1,8 [kW]

 

 1. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 66 miesięcy od daty odbioru końcowego.

 

 1. Termin realizacji umowy :
  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30. listopada 2018 roku.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu :
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  –  posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonywali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną  robotę budowlaną na obiektach o podobnej wielkości udokumentowane protokołem odbioru
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia, tj.:
  –  dysponowania co najmniej jedną osobą – posiadającą przygotowanie zawodowe do
  wykonywania samodzielnych funkcji Kierownika Budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  – dysponują sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, np.: dźwigi, rusztowania.
  – znajdują się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają środki finansowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

Spełnienie powyższych warunków wykonawca – potwierdza pisemnie na złożonym oświadczeniu

 

 1. Sposób przygotowania oferty :

–  każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę z ceną ryczałtową.

– cena ryczałtowa za realizację całości przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych polskich.

– cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy uwzględniając podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

– wykonawca w ofercie określa czasokres udzielenia gwarancji

 

 1. Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane składaniem oferty bądź uzyskaniem precyzyjnych informacji winny skontaktować się z kancelarią parafialną, telefon  16 628 83 06.
Oferty prosimy składać osobiście w kancelarii

       Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia

       Jodłówka 307

       37-560 Pruchnik.

           Termin składania ofert do 27 sierpnia 2018 r. do godziny 9.00